1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

О кафедре

BLC

Кафедра забяспечвае выкладанне наступных дысцыплін: сучасная беларуская мова, гісторыя беларускай мовы, уводзіны ў мовазнаўства, агульнае мовазнаўства, стараславянская мова, беларуская дыялекталогія, методыка выкладання беларускай мовы, стылістыка беларускай мовы, філалагічны аналіз тэксту, параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў, рыторыка, культура мовы, гісторыя беларускага мовазнаўства, уводзіны ў славянскую філалогію, беларуская палеаграфія, сучасная славянская мова (польская), этналінгвістыка, тэорыя і практыка перакладу, беларуская анамастыка, беларуская мова (для нефілалагічных спецыяльнасцей). На выбар студэнтаў прапануецца шэраг спецкурсаў і спецсемінараў: гісторыя беларускай лексікаграфіі, праблемы мастацкага перакладу, сінтаксіс як аб’ект навукі і навучання, тэорыя і практыка сучаснага тэрміназнаўства, пытанні агульнабеларускай і рэгіянальнай антрапанімікі, асновы лінгвакраіназнаўства.

Навукова-даследчая тэма кафедры – “Агульнанацыянальныя і рэгіянальныя моўныя працэсы ў камунікатыўнай прасторы Рэспублікі Беларусь: гісторыя і сучаснасць” у рамках задання  “Этнапрастора беларускіх рэгіёнаў у мове і культуры: мінулае і сучаснасць”  (2011-2015); уключана ў падпраграму ”Беларуская мова і літаратура ў кантэксце цывілізаванага развіцця Рэспублікі Беларусь: гісторыя, сучасны стан, тэндэнцыі” (“Беларуская мова і літаратура”) Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў  “Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава” (2011-2015).
Навуковы кіраўнік тэмы – Г.А. Арцямёнак,  загадчык кафедры беларускага мовазнаўства, дацэнт. кандыдат філалагічных навук.

 

Персоналии

 

Фото ФИО Должность Ученая степень Учёное звание
Артеменок Геннадий Антонович Заведующий кафедройКандидат наукДоцент
Нестерович Виктор Иванович ДоцентКандидат наукДоцент
Бондал Ирина Васильевна Проректор по учебно-воспитательной работе, доцентКандидат наукДоцент
Зиманский Вадим Эльдарович ДоцентКандидат наукДоцент
Семенькова Галина Константиновна ДоцентКандидат наукДоцент
Дедова Елена Сергеевна ДоцентКандидат наукДоцент
Мартынкевич Светлана Васильевна Доцент, зам. декана по учебной работеКандидат педагогических наукДоцент
Колесникова Елена Анатольевна Преподаватель
Зайцева Екатерина Александровна Преподаватель
Гудкова Надежда Васильевна Ведущий лаборантНет степениНет учёного звания