1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
Светлана Васильевна Мартынкевич
Мартынкевич Светлана Васильевна
Доцент, зам. декана по учебной работе
Деканат филологического факультета, Кафедра белорусского языкознания

Резюме

Адукацыя: Віцебскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя С.М.Кірава (1991)

Дысцыпліны, якія чытае:
 методыка выкладання беларускай мовы, беларуская мова (прафесійная лексіка), тэорыя маўленчай камунікацыі

Публикации

1. Вучэбна-метадычны дапаможнік з грыфам МА РБ
Мартынкевіч, С.В. Развіццё камунікатыўнай кампетэнцыі школьнікаў пры вывучэнні беларускай мовы (5 – 6 класы) : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / С.В. Мартынкевіч. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010. – 102 с.
2. Метадычныя дапаможнікі
Урок беларускай мовы : метадычныя рэкамендацыі / С.В. Мартынкевіч. – Віцебск: УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 2005. – 36 с.  
Мартынкевіч, С.В Методыка выкладання беларускай мовы : вучэбна-метадычны комплекс / С.В. Мартынкевіч. – Віцебск: УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 2007. – 45 с.
3. Артыкулы ў навукова-метадычных часопісах
Мартынкевіч, С.В. Актывізацыя маўлення на ўроку беларускай мовы / С.В. Мартынкевіч // Беларуская мова і літаратура, 2003. – № 5. – С. 41 – 55. 
Мартынкевіч, С.В. Дыктант у сістэме камунікатыўных практыкаванняў / С.В. Мартынкевіч // Беларуская мова і літаратура. – 2006. – № 7. – С. 18 – 22.
Мартынкевіч, С.В. Развіццё камунікатыўнай культуры школьнікаў на ўроках беларускай мовы / С.В. Мартынкевіч // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – № 10. – С. 31 – 38.
Мартынкевіч, С.В. Лінгвадыдактычная мадэль камунікатыўнага ядра моўнай асобы школьніка / С.В. Мартынкевіч // Роднае слова. – 2008. – № 2. – С. 33 – 36.
Мартынкевіч, С.В. Узровень развіцця камунікатыўных уменняў вучняў У – УІ класаў школ з рускай мовай навучання / С.В. Мартынкевіч // Беларуская мова і літаратура. – 2009. – № 3. – С. 56 – 60.
Мартынкевіч, С.В. Базавыя кампаненты методыкі развіцця камунікатыўнай кампетэнцыі школьнікаў пры вывучэнні беларускай мовы / С.В. Мартынкевіч  // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С. 61 – 65.
Мартынкевіч, С.В. Камунікатыўная кампетэнцыя: Сутнасць паняцця і прынцыпы адбору зместу яе фарміравання / С.В. Мартынкевіч // Роднае слова. – 2011. – № 3. – С. 82 – 85.
Мартынкевіч, С.В. Тыпалогія практыкаванняў па фарміраванні камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў агульнаадукацыйных устаноў / С.В. Мартынкевіч // Роднае слова. – 2011. – № 4. – С. 78 – 81. – № 5. – С. 71 – 73.
4. Артыкулы ў навуковых зборніках
Мартынкевіч С.В. Лінгвістычная тэрміналогія ў школьным курсе беларускай мовы / С.В. Мартынкевіч // Актуальныя праблемы развіцця сучаснай методыкі выкладання беларускай мовы: зб. арт. / Нац. ін-т адукацыі ; пад. рэд. В.П. Протчанкі, М.Г. Яленскага. – Мінск, 2003. – С. 90 – 93.
Мартынкевіч, С.В. Камунікатыўнае ядро моўнай асобы вучня: структура і змест / С.В. Мартынкевіч // Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. : в 2 ч. / Мозырский гос. пед. ун-т им. И.П. Шамякина ; отв. ред. С.Б. Кураш, В.Ф. Русецкий. – Мозырь, 2007. – Ч 2. – С. 179 – 180.  
Мартынкевіч, С.В. Механізмы маўленчай камунікацыі як фактар развіцця камунікатыўных уменняў школьнікаў / С.В. Мартынкевіч // Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. : в 2 ч. / Мозырский гос. пед. ун-т им. И.П. Шамякина ; редкол.: С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2009. – Ч.2. – С. 129 – 131. 
Мартынкевіч, С.В. Заканамернасці і прынцыпы фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі школьнікаў у працэсе навучання беларускай мове / С.В. Мартынкевіч  // Образование и педагогическая наука : тр. Нац. ин-та образования. Сер. 1, Гуманитарное образование / Нац. ин-т образования. – Минск, 2009. – Вып. 3 : Подходы и принципы. – С.167 – 173. 
Мартынкевіч, С.В. Крытэрыі ацэнкі ўзроўню камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў / С.В. Мартынкевіч // Коммуникативная компетенция : принципы, методы, приёмы формирования : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2011. – Вып. 10. – С. 20 – 26.

5. Матэрыялы канферэнцый 
Мартынкевіч, С.В. Умовы фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі школьнікаў пры вывучэнні блізкароднасных моў / С.В. Мартынкевіч // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : матэрыялы VІІ міжнар. навук. канф.: зб. навук. арт. / Віцеб. дзярж. ун-т ; пад агул. рэд. Г.М. Мезенка. – Віцебск, 2006. – С. 209-212.
Мартынкевіч, С.В. Паняцце камунікатыўнай кампетэнцыі ў кантэксце камунікатыўна-дзейнаснага падыходу да навучання беларускай мове ў сярэдняй школе / С.В. Мартынкевіч // Пісьменнік – мова – стыль : матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 29-30 верасня 2005 г. / Беларус. дзярж.ун-т ; адк. рэд. М.Р. Прыгодзіч, М.І. Свістунова. – Мінск, 2006. – С. 262-264.
Мартынкевіч, С.В. Фарміраванне камунікатыўнай культуры як важнага кампанента сацыяльнага развіцця асобы школьніка / С.В. Мартынкевіч // Мова – Літаратура – Культура : матэрыялы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя праф. Л.М. Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2007. – С. 605 – 608
Мартынкевіч, С.В. Камунікатыўная культура школьніка: віды, прыёмы і сродкі фарміравання / С.В. Мартынкевіч // ХІІ (59) науч. сессия препод., науч. сотр. и аспирантов ун-та : сб. ст. / Вит. гос. ун-т; редколл.: Г.И. Михасёв (отв. ред.) [и др.]. – Витебск, 2007. – С. 190 – 191.
Мартынкевіч, С.В. Камунікатыўна-маўленчы патэнцыял асобы школьніка: дыягностыка і аналіз / С.В. Мартынкевіч // Креативные подходы в организации образовательного процесса : сб. материалов науч.-практ. конф. : в 2 ч., Гомель, 20 декабря 2007 года / Гомельский гос. обл. ин-т повыш. квалиф. и переподг. руковод. работников и специалистов образования ; редкол.: А.З. Бежанишвили [и др.]. – Гомель, 2007. –  Ч. 2. – С. 117 – 122. 
Мартынкевіч, С.В. Лінгвадыдактычны аналіз зместу навучання беларускай мове ў аспекце камунікатыўна-дзейнаснага падыходу / С.В. Мартынкевіч // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : матэрыялы Рэсп. навук. канф. (да 70-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай), Брэст, 20 – 21 сакавіка 2008 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэдкал.: М.І. Новік [і інш.]. – Брэст, 2008. – С. 306 – 308.
Мартынкевіч, С.В Камунікатыўны аспект рэалізацыі задач навучання беларускай мове ў сучаснай школе / С.В. Мартынкевіч.  // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24 красавіка 2009 г. / Магілёўскі дзярж. ун-т імя А.А. Куляшова ; рэдкал. В.І. Рагаўцоў [і інш.].  – Магілёў, 2009. – С. 214 – 216. 
Мартынкевіч, С.В. Сучасныя лінгваметадычныя падыходы да фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі асобы / С.В. Мартынкевіч // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства : матэрыялы VІІ міжнар. навук. канф., Віцебск, 22-24 кастр. 2009 г. : у 2 ч. / Віцеб. дзярж. ун-т ; рэдкал. : Г.М. Мезенка (адк. рэд.)  [і інш.]. – Віцебск, 2009.  Ч. 1. – С. 184 – 187.
Мартынкевіч, С.В. Да праблемы развіцця камунікатыўных уменняў з пазіцый сучаснай лінгвадыдактыкі / С.В. Мартынкевіч // Актуальные проблемы современного гуманитарного познания : материалы междунар. науч. конф., Витебск, 29 – 30 октября 2009 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол. : В.И. Каравкин (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2009. – С. 245 – 247. 
Мартынкевіч, С.В. Камунікатыўная кампетэнцыя як інтэгральная характарыстыка моўнай асобы // Наука – образованию, производству, экономике : материалы ХУ (62) Региональной науч.-практ. конф. препод., науч. сотр. и аспирантов, посвящ. 100-летию со дня основания УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, Витебск, 3 – 5 марта 2010 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А.П. Слодков (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2010. – С. 171 – 172.
Мартынкевіч, С.В. Фарміраванне прафесійнай кампетэнцыі студэнтаў у сістэме менеджмента якасці ВНУ / С.В. Мартынкевіч // Система менеджмента качества в современном университете : достижения, проблемы и перспективы : материалы науч.-практ. конф., Витебск, 2 – 3 июня 2010г. / Вит. гос. ун-т, редкол.: Н.А. Ракова (отв. ред.) [и др.]. – Витебск, 2010. – С.118 – 121.
Мартынкевіч, С.В. Маўленчая дзейнасць як аснова фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў / С.В. Мартынкевіч // Сучасная моўная адукацыяў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф. (да 80-годдзя праф. В.У. Протчанкі), Мінск, 9 крас. 2010 г. – Мінск : РІВШ, 2010. 206.с. – С.56 – 60.
Мартынкевіч, С.В. Маўленчая тэорыя ў сістэме фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў / С.В. Мартынкевіч // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце : матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Віцебск, 21 – 22 кастрычніка 2010 г. / Віц. дзярж. ун-т ; рэлкал. : Г.А. Арцямёнак, В.І. Русілка (адк. рэд.) [і інш.]. – Віцебск: Выдавецтва УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 2010. – 241 – 244
Мартынкевіч, С.В. Тэхналогія праектаў як інавацыйная форма арганізацыі і кантролю самастойнай работы студэнтаў ВНУ / С.В. Мартынкевіч // Наука – образованию, производству, экономике : материалы ХVІ (63) Региональной науч.-практ. конф. препод., науч. сотр. и аспирантов, посвящ. 100-летию со дня основания УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, Витебск, 16 – 17 марта 2011 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: И.А. Щурок (гл. ред), А.П. Слодков (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2011. – Т.2. – С. 233 – 235.
Мартынкевіч С.В. Аспекты фарміравання камунікатыўных уменняў  вучняў ва ўмовах білін-гвіз¬му / С.В. Мартынкевіч // Актуальные проблемы приграничных районов Беларуси и Российской федерации : материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 27 мая 2011г. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: А.П. Слодков [и др.]. – Витебск, 2011. – С.185 – 187.
Мартынкевіч, С.В. Моўная кампетэнцыя як аснова фарміравання камунікатыўных уменняў асобы / С.В. Мартынкевіч // Формирование языковой компетенции в процессе профессиональной подготовки специалистов : традиции, новации, опыт внедрения современных технологий обучения : материалы Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 24 – 25 марта 2011 г. / под ред. С.Н. Короткой. – Минск: ВА РБ, 2011. – Т.2. – С. 191 – 194.

Личная информация

Кандидат педагогических наук
Доцент
методыка выкладання беларускай мовы
fbfk2010@yandex.by